UNIX shell

Index

General

 • Linux shell
 • explainshell
 • 10 More Funny and/or Useless Linux Commands
 • Comparison of command shells (wp)
  • bash
  • python
  • ...
 • Bash scripting FAQ
 • BASH Programming HOW-TO
  • functions
  • Exemples / Examples
   • my_func () {
        ...
    }
   • function my_func {
        ...
    }
   • function my_func () {
        ...
    }
   • # call to function
    my_func

   • a=$(my_func)
 • Entorn / Environment
  • set:
   • export TOTO="abc"
  • unset:
   • declare +x TOTO
  • list:
   • export
  • stored into files:
   • /etc/bashrc
   • /etc/profile
   • /etc/profile.d/toto.sh
    • export TOTO="toto"
   • ~/.bashrc
 • Prompt
 • Shebang
  • #!/bin/bash
  • exit 1 if some command inside the script does not return 0
   • any place in the script
    • #!/bin/bash -e # all commands executed anywhere in the script that return a value
     # different from 0 will make the whole script stop and return 1
   • in some parts of the script
    • #!/bin/bash

     # begin of critical section:
     set -e
     # all commands executed inside this section that return a value
     # different from 0 will make the whole script stop and return 1
     ...
     # end of critical section:
     set +e

     # non-critical calls: commands or functions executed from this
     # point will let the script continue to next commands, despite of
     # the returned value
     ...
 • Debug:
  • from command line:
   • bash -v toto.sh
   • bash -x toto.sh
  • inside the script:
   • #!/bin/bash -x
   • #!/bin/bash
    ...
    # start debug
    set -x
    ...
    # end debug
    set +x
 • $?
  returned value (get the exit code of each command in a pipe)
  $@
  all command options: $1 $2... (can be programatically set with set -- param1 param2 ...)
  $# number of parameters
  $0
  command
  $1
  first parameter
  $2
  second parameter
  ...

  ${@:2}
  from second parameter until the last one
  $$
  own pid
  $BASHPID
  own pid (like $$, but updated for subshells)
  $!
  pid of the latest comand
 • Get the returned value of the latest command:
 • Procés / Process
 • Seguretat / Security

Procés / Process

 • Get the process id of the latest command:
 • & (ampersand)
  • quan es crea un procés fill amb aquesta opció, s'inicia el fill, però torna de seguida el control al pare
  • a la jerarquia de processos, el fill continua penjant del pare
 • wait
  • espera que tots els processos fills hagin acabat (o els hagin matat)
  • si els fills s'engeguen amb & i no es fa un wait, quan el propi procés s'acabi, els fills passaran a ser orfes (penjaran del procés 1)
 • Senyals / Signals (POSIX.1-1990)
  • code
   name
   description
   generated by
   captured by "trap ... EXIT"   • kill -<code>
   • kill -<name>
   • pkill -<name>
   others

   0
   EXIT


   • exit (in a script)
   • other signals (except KILL)

   1
   HUP
   Penjat


   x
   2
   INT
   ^C

   CTRL-C x
   3
   QUIT   -
   4
   ILL
   La instrucció no és permesa
   x

   x
   5
   TRAP
   Trampa de traçat/punt d’aturada
   x

   x
   6
   IOT
   Avortat
   x

   x
   7
   BUS
   Error de bus
   x

   x
   8
   FPE
   Excepció de coma flotant
   x

   x
   9
   KILL
   Matat
   x

   -
   10
   USR1
   Senyal 1 definit per l’usuari
   x

   x
   11
   SEGV
   Violació de segment
   x

   x
   12
   USR2
   Senyal 2 definit per l’usuari
   x

   x
   13
   PIPE
   -
   x

   x
   14
   ALRM
   Temporitzador
   x

   x
   15
   TERM
   Terminat
   x

   x
   16
   STKFLT
   Fallada de pila
   x

   -
   17
   CHLD   -
   18
   CONT
   Continua un procés aturat amb STOP


   -
   19
   STOP
   Aturat ()
   x
   CTRL-Z
   -
   20
   TSTP
   Aturat x

   x
   21
   TTIN
   Aturat x

   x
   22
   TTOU
   Aturat x

   x
   23
   URG   -
   24
   GXCPU
   S’ha excedit el temps límit de CPU
   x

   x
   25
   GXFSZ
   S’ha excedit la mida màxima de fitxer
   x

   x
   26
   VTALRM
   Ha expirat el temporitzador virtual
   x

   x
   27
   PROF
   El temps de perfilat ha expirat
   x

   x
   28
   WINCH   -
   29
   IO
   L’operació d’E/S és possible
   x

   x
   30
   PWR
   Fallada d’alimentació
   x

   x
   31
   SYS
   La crida al sistema no és vàlida
   x

   x
  • trap
  • kill
   • quan es mata un procés, els fills (orfes) passen a penjar del procés 1 (/sbin/init)
  • pkill
 • top
 • htop
 • Reinicia un procés si es mor / Restart a process if it dies (respawn)
 • Communication between processes
 • Exemples de processos jeràrquics:
  • ...

Opcions i arguments / Options and arguments

 • Altres llenguatges / Other languages
 • Check the number of arguments (*)
  • #!/bin/bash

   EXPECTED_ARGS=4
   if (( $# != $EXPECTED_ARGS ))
   then
       cat <<EOF
   Usage: `basename $0` arg1 arg2 arg3 arg4
   EOF
       exit 1
   fi
  • #!/bin/bash

   MIN_ARGS=2
   MAX_ARGS=5

   if (( $# < $MIN_ARGS )) || (( $# > $MAX_ARGS ))

   then    
   cat <<EOF

   Usage: `basename $0` arg1 arg2 [arg3] [arg4] [arg5]
   EOF
      
   exit 1
   fi
  • #!/bin/bash

   # this script does not allow any argument

   if (( $# != 0 ))
   then
       cat <<EOF
   Usage: `basename $0`
   EOF
       exit 1
   fi
  • #!/bin/bash
   MIN_ARGS=2
   MAX_ARGS=8
   #if [ $# -lt $MIN_ARGS ] || [ $# -gt $MAX_ARGS ]
   if (( $# < $MIN_ARGS )) || (( $# > $MAX_ARGS ))
   then
   cat <<EOF
   Usage: `basename $0` [-a|--option_a] [-b|--option_b option_value_b] [--option_c] [--option_d option_value_d] non_option_parameter_1 non_option_parameter_2 Options:
     -a, --option_a                   explanation for option_a
     -b, --option_b option_value_b    explanation for option_b
         --option_c                   explanation for option_c
         --option_d option_value_d    explanation for option_d Parameters:
     non_option_parameter_1           explanation for non_option_parameter_1
     non_option_parameter_2           explanation for non_option_parameter_2 EOF
       exit 1
   fi
  • #!/bin/bash

   # defaults
   verbose=0
   flag_a=0
   option_value_b="value_b"
   flag_c=0
   option_value_d="value_d"

   function print_help_and_exit {
       cat <<EOF
   Usage: `basename $0` [options] non_option_parameter_1 non_option_parameter_2
     - non_option_parameter_1        ...
     - non_option_parameter_1        ...

   Options:
     -h, --help                       print this help
     -v, --verbose                    verbose output (default: ${verbose})
     -a | --option_a                  ... (default: ${flag_a})
     -b | --option_b option_value_b   ... (default: ${option_value_b})
     --option_c                       ... (default: ${flag_c})
     --option_d option_value_d        ... (default: ${option_value_d})

   Examples:
   - `basename $0` -h
   - `basename $0` -a -b 3 --option_c --option_d value_d 4 5
   - `basename $0` -a -b 3 --option_c --option_d value_d -- 4 -5

   EOF
       exit 1
   }

   MIN_ARGS=2
   MAX_ARGS=9
   if (( $# < $MIN_ARGS )) || (( $# > $MAX_ARGS ))
   then
       print_help_and_exit
   fi


   # options
   if ! params=$(getopt -o hvab: --long help,verbose,option_a,option_b:,option_c,option_d: -n $0 -- "$@")
   then
       # invalid option
       print_help_and_exit
   fi
   eval set -- ${params}

   while true
   do
       case "$1" in
           -h | --help ) print_help_and_exit;;
           -v | --verbose ) verbose=1; shift ;;
           -a | --option_a ) flag_a=1; shift ;;
           -b | --option_b ) option_value_b="$2"; shift 2 ;;
           --option_c ) flag_c=1; shift ;;
           --option_d ) option_value_d="$2"; shift 2 ;;
           -- ) shift; break ;;
           * ) break ;;
       esac
   done

   # parameters
   non_option_parameter_1=$1
   non_option_parameter_2=$2

   # summary
   echo "Options:"
   echo "  verbose:        ${verbose}"
   echo "  flag_a:         ${flag_a}"
   echo "  option_value_b: ${option_value_b}"
   echo "  flag_c:         ${flag_c}"
   echo "  option_value_d: ${option_value_d}"
   echo "Parameters:"
   echo "  ${non_option_parameter_1}"
   echo "  ${non_option_parameter_2}"

   # do things
   (( verbose )) && echo "$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%06NZ' --utc) [$(basename $0)]..."
   # ...

   exit 0

  • shift
 • Opcions / Options
  • options and parameters can also be forcely separated by '--' (see rm, getopt)
  • Linux tip: Bash parameters and parameter expansions
  • Using getopts in bash shell script to get long and short command line options
  • tools
   • getopts
    • built-in
    • only single character options: -p -m m_value -d non_option_parameter_1 non_option_parameter_2
    • while getopts ":pm:d" optname
       do
         case "$optname" in
           "p")
             echo "Option $optname is specified"
             ;;
           "m")
             echo "Option $optname has value $OPTARG"

             ;;
           "d")
             echo "Option $optname is specified"
             ;;
           "?")
             echo "Unknown option $OPTARG"
             ;;
           ":")
             echo "No argument value for option $OPTARG"
             ;;
           *)
           # Should not occur
             echo "Unknown error while processing options"
             ;;
         esac
         echo "OPTIND is now $OPTIND"

         next_arguments=${@:$OPTIND}
       done
   • getopt
    • not built-in (provided by e.g. GNU)
     • OSX
      • Install brew
      • brew install gnu-getopt
      • brew link --force gnu-getopt
    • also accepts long option with double-dash prefix: -a|--option_a -b|--option_b option_value_b --option_c --option_d option_value_d non_option_parameter_1 non_option_parameter_2
    • options
     • -o shortops
      • when no short options are available, you must specify an empty set:
       • -o ''
     • -l, --longoptions longopts
      • : -> required argument
      • :: -> optional argument
    • # options
     eval set -- $(getopt -o ab --long option_a,option_b:,option_c,option_d: -n $0 -- "$@")

     while true
     do
       case "$1" in
         -a | --option_a ) flag_a=1; shift ;;
         -b | --option_b ) option_value_b="$2"; shift 2;;
         --option_c ) flag_c=1; shift ;;
         --option_d ) option_value_d="$2"; shift 2 ;;
         -- ) shift; break ;;
         * ) break ;;
       esac
     done

     # parameters
     non_option_parameter_1=$1
     non_option_parameter_2=$2
    • if you need to specify newlines as one of the options (e.g.: --user-data-plain '#!/bin/bash -xe\necho "hello world"')
     • # options
      eval set -- $(getopt -o '' --long image-id:,user-data-plain: -n $0 -- "$@")

      while true
      do
        case "$1" in
            --image-id ) image_id="$2"; shift 2 ;;
            --user-data-plain ) user_data_plain=$(echo "$2" | sed 's/\\n/\n/g'); shift 2 ;;
            --do-not-stop ) do_not_stop=1; shift ;;
            -- ) shift; break ;;
            * ) break ;;
        esac
      done

Sintaxi / Syntax

 • 3.5 Shell expansions
  • rangs / ranges
   • caràcter únic / single character
    • ls -l name_[0-9].txt
   • 3.5.1 Brace expansion
    • find
    • strings
     • ls -l {a-,b-}name.txt
      • a-name.txt b-name.txt
     • ls -l {a-,b-,}name.txt
      • a-name.txt b-name.txt name.txt
    • integers
     • ls -l name_{00..30}.txt
     • cp -p DSC{00627..00717}.JPG /tmp
    • integers with delta
     • ls -l name_{00..30..2}.txt
  • 3.5.2 Tilde expansion
   • ~
   • ~/foo
   • ...
  • 3.5.3 Shell parameter expansion
  • 3.5.4 Command substitution
   • $(command)
   • `command`
  • 3.5.5 Arithmetic expansion
  • 3.5.6 Process substitution
   • <(list)
   • >(list)
  • 3.5.7 Word splitting
  • 3.5.8 Filename expansion
   • glob
    • shopt -s extglob
     (extglob is on in terminals, but off in scripts)
   • 3.5.8.1Pattern matching

    • pattern
     description

     *
     any string
     ?
     single character
     [...]
     any one of the enclosed characters
     must be activated with:
     shopt -s extglob
     (extglob is on in terminals,
     but off in scripts)
     ?(pattern-list)
     zero or one
     *(pattern-list) zero or more
     +(pattern-list) one or more
     @(pattern-list) one
     !(pattern-list) anything except one
 • Conditional constructs
  • List constructs (or, and chains)
  • if
   • Bash conditional expressions (6.4)
    • -a file
     True if file exists.
     -b file True if file exists and is a block special file.
     -c file True if file exists and is a character special file.
     -d file True if file exists and is a directory.
     -e file True if file exists.
     -f file True if file exists and is a regular file.
     -g file True if file exists and its set-group-id bit is set.
     -h file True if file exists and is a symbolic link.
     -k file True if file exists and its "sticky" bit is set.
     -p file True if file exists and is a named pipe (FIFO).
     -r file True if file exists and is readable.
     -s file True if file exists and has a size greater than zero.
     ...

    • Simple logical operators in BASH (so)
    • if my_function parameter
     then
       echo "call to my_function returned 0 (ok)"
     else
       echo "call to my_function did not return 0 (not ok)"
     fi

    • # if call to my_function does not return 0, exit with 1 (compact version)
     my_function || exit 1
    • # if call to my_function does not return 0, exit with 1 (long version)
     if ! my_function
     then
         exit 1
     fi
    • # if conversion is ok, remove the input file
     ffmpeg -y -i input.mp4 toto.mp4 1>/dev/null 2>&1
     result=$?
     echo "result: ${result}"
     if ! (( result ))
     then
         # result is ok
         touch ok.txt
         rm input.mp4
     else
         # result is not ok
         touch not_ok.txt
     fi
    • if [ condition ]
     then
       ...
     else
       ...
     fi
    • if [ condition ]
     then
       # do nothing
       :
     else
       ...
     fi
    • if [ ! condition1 ] || [ condition2 ]
     then
       ...
     else
       ...
     fi
    • if [ ! $var_a -eq 0 ] && [ $var_b -ne 0 ]
     then
       ...
     else
       ...
     fi
    • verbose=0
     # check if variable verbose is set to some value
     if [[ "$verbose" ]]
     then
         echo "variable verbose exists and has value $verbose"
     fi
    • verbose=0
     # check if variable verbose is set to some value
     if [ -v verbose ]
     then
         echo "variable verbose exists and has value $verbose"
     fi
    • verbose=0
     # check if content of variable verbose is equal to 1
     if (( $verbose ))
     then
         echo "variable verbose value is 1"
     fi
    • verbose=0
     # check if content of variable verbose is equal to 1
     if (( verbose ))
     then
         echo "variable verbose value is 1"
     fi
    • verbose=1
     (( $verbose )) && echo ...
    • línia única / single line
     • if [[ "Once upon a time..." =~ ^"Once upon" ]]; then echo "found"; else echo "not found"; fi
     • sudo sh -c 'if [[ "Once upon a time..." =~ ^"Once upon" ]]; then echo "found"; else echo "not found"; fi'
    • versió compacta / compact version
     • Replace if … then … fi with && and || in Bash
      • [ $(date +%w) -eq 6 ] && (echo "do something on Saturdays"; do_some_other_stuff; exit 0;) || echo "do different things on other days"
       • final exit 0 is important in order to not to execute the commands after ||
     • print verbose messages:
      • (( $verbose )) && echo ...
     • based on existence of a variable
     • generate options for a call:
      • #!/bin/bash

       do_opt1=0
       do_opt2=1

       function opt1 {
           (( $do_opt1 )) && (echo "--opt1";exit 0;) || (echo "--no-opt1")
       }

       function opt2 {
           (( $do_opt2 )) && (echo "--opt2";exit 0;)
       }

       command="my_command $(opt1) $(opt2) --opt3"
       echo $command
       eval $command

       exit 0
      • #!/bin/bash

       do_opt1=0
       do_opt2=1

       #command="my_command $( (( $do_opt1 )) && (echo "--opt1";exit 0;) || (echo "--no-opt1") ) $( (( $do_opt2 )) && (echo "--opt2";exit 0;) ) --opt3"
       echo $command
       eval $command

       exit 0
    • check a flag (e.g. given using getopt)
     • if [ $flag_a -eq 1 ]
    • check if the variable is not empty:
     • if [ "$var" ]
     • if [ -n "$var" ]
    • check if the variable is empty
     • if [ -z "$var" ]
    • check if file exists:
     • if [ -f filename ]
    • Regular expressions
     • Bash Regular Expressions (Linux Journal)
     • Bash in-process regular expressions
     • use regular expression in if-condition in bash
     • regex='(.*)-'
      if [[ $nom_fitxer =~ $regex ]]
      then
          echo $BASH_REMATCH és el que volia
          echo but just ${BASH_REMATCH[1]}
      fi
     • Nota: com posar directament l'expressió regular sense la variable auxiliar $regex?
     • check if a variable content is a member of a list
      • uploadable_extensions="mp4 m3u8 ts"
       item_extension=${item_basename##*.}
              
       if [[ $uploadable_extensions =~ (^| )$item_extension($| ) ]]
       ...
    • check if a user exists:
     • # create user celery if it does not exist
      if ! id -u celery > /dev/null 2>&1; then
          useradd celery
          echo "Created user celery"
      else
          echo "User celery already exists"
      fi
    • check if user running the script is root:
    • check if the content of a variable matches an element of a given list
    • cadenes / strings
  • case
   • detection of Linux distribution:
    • #!/bin/bash

     distribucio=$(grep '^ID=' /etc/os-release | cut -f2 -d= | tr 'A-Z' 'a-z' | tr -d '"')
     # alternative: distribucio=$(lsb_release -i | awk -F: '{print $2}' | tr -d '\t')
     case $distribucio in
         "mageia")
             # urpmi ...
             echo "Detected distribution: $distribucio"
             ;;
         centos)
             # yum install ...
             echo "Detected distribution: $distribucio"
             ;;

         debian | ubuntu)
             echo "Detected distribution: $distribucio"
             #apt-get install ...
             ;;

         *)
             echo "Unknown distribution"
             ;;
     esac
  • test
   • test expr
   • [ expr ]
   • AND
    • [ expr1 -a expr2 ]
   • OR
    • [ expr1 -o expr2 ]
 • Looping constructs
  • Bash for loop examples
  • Loops for, while and until
  • for
   • #!/bin/bash
    for freq in 514 522 554 570 578 586 618 658 666 682 794 818 842 850 858;
    do
        /usr/bin/dvbstream -f ${freq}000 -qam 64 -gi 4 -cr 2_3 -bw 8 -tm 8 -n 60 8192 -o > /tmp/${freq}_`date +"%Y%m%d-%H%M"`.ts
    done
   • #!/bin/bash
    for f in *;
    do ... ;
    done
   • #!/bin/bash
    for f in *;
    do
    ...
    done
   • #!/bin/bash
    i=0
    while [ $i -lt 5 ];
    do
      echo $i
      let i=i+1
    done
   • #!/bin/bash
    for i in {1..100};
    do
        echo "-------$i--------------"
        ffmpeg -re -i toto.mp4 -c copy -f flv rtmp://localhost/toto/stream01
    done
   • #!/bin/bash
    END=100
    for i in $(seq 1 $END);
    do
        echo $i
    done

   • #!/bin/bash
    max=10
    for (( i=1; i<=$max; i++ ))
    do
        echo $i
    done
  • while
   • While with read (when for has problems with spaces)
   • Bucle sobre json amb jq / Loop over json from jq
   • Wait with a timeout:
    • #!/bin/bash

     timeout=20
     increment=5
     t=0

     while (( t < timeout ))
     do
       echo $t

       if ...
       then
           break
       fi

       (( t+=increment ))
       sleep $increment
     done
   • wait until a file is found:
    • #!/bin/bash

     # seconds
     timeout=20
     increment=5
     filename=/tmp/toto.txt
     t=0

     while [ $t -lt $timeout ]
     do
       echo $t
       # check if the file exists
       if [ -f $filename ]
       then
           echo "detected file"
           break
       fi
       let t=t+$increment
       sleep $increment
     done
   • compact version
    • t=0; timeout=200; increment=2; while (( t < timeout )); do echo $t; if mount -t nfs4 192.168.1.100:/ /mnt/nfs; then break; fi; (( t+=increment )); sleep $increment; done;
  • until ...
   • Respawn
    • # respawn process only if it was terminated with code different than 0
     until myserver
     do
       echo "Server 'myserver' crashed with exit code $?. Respawning.." >&2
       sleep 1
     done

Variables

 • Variables
  • Shell parameter expansion (3.5.3) (Expansions)  • example
   conditional print
   ${parameter:-word} if parameter exists
     parameter
   else
     word

   ${parameter:?word}
   if parameter exists
     parameter
   else
     error: word

   ${parameter:+word} if parameter exists
     word
   else
     (nothing)

   conditional assignation
   ${parameter:=word} if parameter does not exist
     parameter=word

   substring
   ${parameter:offset}
   ${parameter:offset:length}
   substring of optional given length
   (negative value, preceded by a space, means from the end)
   ${parameter:3:2} ${parameter: -3:2}
   # remove last character:
   ${parameter: : -1}
   # get last character:
   ${parameter...}
   names
   ${!prefix*}
   ${!prefix@}
   names of variables with names starting with prefix


   ${!name[@]}
   ${!name[*]}


   length
   ${#parameter}
   number of characters

   removal
   ${parameter/pattern} remove pattern
   ${parameter#word}
   remove the shortest matching pattern (expansion of word), applied from the beginning of parameter

   get from the most-left specified pattern (pattern not included) ${parameter#*abc}
   ${parameter##word} remove the longest matching pattern (expansion of word), applied from the beginning of parameter
   get from the most-right specified pattern (pattern not included) ${parameter##*abc}
   ${parameter%word}
   remove the shortest matching pattern (expansion of word), applied from the end of parameter
   get until the most-right specified pattern (pattern not included) ${parameter%abc*}
   ${parameter%%word} remove the longest matching pattern (expansion of word), applied from the end of parameter
   get until the most-left specified pattern (pattern not included) ${parameter%%abc*}
   replacement
   ${parameter/pattern/string}
   replacement (only first match)

   ${parameter/pattern} remove pattern (all matches)

   ${parameter//pattern/string} replacement (all matches)
   ${parameter//pattern} remove pattern (all matches)
   ${parameter/#pattern/string} replacement: pattern at the beginning

   ${parameter/%pattern/string} replacement: pattern at the end

   case
   ${parameter^pattern} lowercase to uppercase (only first character)

   ${parameter^^pattern} lowercase to uppercase (all characters)
   ${parameter,pattern} uppercase to lowercase (only first character)
   ${parameter,,pattern}
   uppercase to lowercase (all characters)
 • Variable com si fos un fitxer / Variable as it was a file
 • Conversió de base numèrica / Numerical base conversion
 • Integer arithmetics (observe the absence of spaces)

  • using let
   using ((...))
   increment
   let var1=$var1+1 (( var1++ ))
   addition
   let c=$a+$b c=$((a+b))
   subtraction
   let c=$a-$b c=$((a-b))
   ceil(divide/by) let result=($divide+$by-1)/$by; result=$(((divide+by-1)/by))
   random (from 20 to 30)

   a=$(( ( RANDOM % 10 )  + 20 ))
  • comparison of integers:
   • equal:
    • if [ $variable -eq 2 ]
    • if (( variable == 2 ))
   • not equal:
    • if [ $variable -ne 2 ]
    • if (( variable != 2 ))
   • greater than:
    • if [ $variable -gt 2 ]
    • if (( variable > 2 ))
   • lesser than:
    • if [ $variable -lt 2 ]
    • if (( variable < 2 ))
 • Non-integer arithmetics:
  • Math commands
  • Bash, non-integers and arithmetic
  • total=`echo $var1/$var2 | bc -l`
  • var1=`bc << EOF
   $var1 / $var2
   EOF
   `
  • var1=$(bc << EOF
   $var1 / $var2
   EOF
   )
  • Comparison of non-integers (Shell scripting):
   • if [ `echo "$a < $b" | bc -l` = 1 ] then ...
  • Comprovació que el valor de variable sigui 1.3:
   • if [ `echo "$variable == 1.3" | bc -l` = 1 ]
    then
        echo "la variable si que val 1.3"
    else
        echo "la variable no val 1.3"
    fi  
  • nombre de decimals definit i printf amb punt decimal en lloc de coma (si teniu un locale amb coma decimal) / defined number of decimals and printf with point instead of comma (if you have a locale with decimal comma):
   • export LC_NUMERIC="C"
    a=1.234
    printf "%.2f" ${a}
    # result will be 1.23
   • export LC_NUMERIC="C"
    a=1
    b=3
    echo "$a/$b" | bc -l | xargs printf "%.2f"
    # result will be: 0.33
  • arrodoniment / round
   • export LC_NUMERIC="C"
    a=1.39
    printf "%.1f" ${a}
    # result will be: 1.4

   • echo "23.51" | awk '{printf("%d\n",$1 + 0.5)}'
  • sostre / ceil

Cadenes / Strings

Ordres / Commands

 • Bash reference manual (GNU)
 • Lists of commands (wp: List of UNIX commands):
  • asyncronous: &
  • sequential: ;
  • AND: &&
  • OR: ||
 • Functions
 • Job control:
  • jobs
  • bg
  • fg
  • ...
 • Arrays
  • 6.7 Arrays
  • type
   declaration
   creation of elements
   remove all elements
   remove single element
   length
   print keys
   print all values
   print keys and values
   print single value
   print range of values
   indexed
   • declare -a my_array
   • local -a my_array
   • readonly -a my_array
   • my_array=()
   • my_array[0]=tata
    my_array[1]=tete
   • my_array=(tata tete)
   • my_array+=(titi)
   unset my_array
   unset my_array[1]
   • ${#my_array[1]}
   • ${#my_array[@]}
   • ${#my_array[*]}
   • ${!my_array[@]}
   • ${!my_array[*]}
   • ${my_array[@]}
   • ${my_array[*]}
   • printf "%s\n" "${my_array[@]}"
   • for value in "${my_array[@]}"
    do
        echo $value
    done

   • ${my_array}
   • ${my_array[0]}
   • ${my_array[1]}
   • first element:
    • ${my_array[0]}
   • last element:
    • ${my_array[-1]}
   • from second element to the end:
    • ${my_array[@]:2}
   • 3 elements, starting from the second:
    • ${my_array[@]:2:3}
   • last 2 elements
    • ${my_array[@]: -2}
   • all elements but the last 2:
    • ...
   associative
   • declare -A my_array
   • local -A my_array
   • readonly -a my_array
   • my_array[primer]=titi
   • my_array[segon]=toto


   for key in "${!my_array[@]}"
   do
       echo "${key}: ${my_array[$key]}"
   done


   • ${my_array[primer]}
   • ${my_array[segon]}

  • Append
   • my_array=()
    my_array+=('tata')
    my_array+=('tete')
  • Remove
  • Sorting
  • Split string:
  • Join array with dots:
   • echo $(IFS='.';echo "${my_array[*]}";IFS=$'')
  • Intersection
  • Unique
 • CPU/memory activity
  • ps
   • fields:
    • VSZ: virtual_size = physical_memory + swap_memory
    • RSS: physical_memory
   • ps --help
   • ps -edalf
   • by command (http), and sort by RSS
    • ps -yl -C httpd --sort:rss
   • sum the memory ()
    • ps aux | awk '{sum+=$4}; END {print sum}'
  • pgrep
   • Instal·lació / Installation
    • CentOS
     • sudo yum install procps
    • Mageia
     • ...
   • look for a regular expression
    • pgrep -f "my_process.sh"
   • list full command line
    • pgrep -a ...
   • processes with specified parent:
    • pgrep -P <parent_pid>
   • kill
    • pgrep "my_process.sh" | xargs kill -9
    • pgrep -f "some expression" | xargs kill -9
    • processes=$(pgrep -f ...)
     ps ${processes}
     kill -15 ${processes}
  • pstree
   • show also pid:
    • pstree -p <pid>
   • show ancestors
    • pstree -s ...
   • highlight ancestors
    • pstree -h ...
   • ...
  • top
  • atop
   • One-stop performance analysis using atop
   • logs of usage (historic)
    • /etc/sysconfig/atop
     • # interval (default 10 minutes)
      INTERVAL=600
    • /usr/share/atop/atop.daily
     • # delete logfiles older than four weeks
      # start a child shell that activates another child shell in
      # the background to avoid a zombie
      #
      ( (sleep 3; find $LOGPATH -name 'atop_*' -mtime +28 -exec rm {} \;)& )
    • sudo systemctl enable atop
    • sudo systemctl start atop
    • atopsar
     • CPU total:
      • atopsar -c | grep all
    • atop -r /var/log/atop/atop_yyyymmdd
     • t
     • T
     • b: hh:mm
  • htop
  • vmstat 1
  • System Activity (KDE)
   • Definit a Arranjament del sistema -> Dreceres i gestos -> Dreceres de teclat globals -> Interfície d'execució d'ordres -> Mostra l'activitat del sistema
    • CTRL+ESC
 • Activitat de fitxers / File activity
  • lsof (list open files)
  • iotop (access to disk)
 • Activitat de logs / Logs activity
  • logtop
 • Xarxa / Network
  • Network activity
  • ipcalc
   • get CIDR from a given expression
    • eval $(ipcalc -np 172.31.37.147/20); echo $NETWORK/$PREFIX
   • get local CIDR from ip command (only first occurence)
    • cidr=$(ip -o address | awk '$2 !~ /lo/ && $3 ~ /^inet$/ {print $4; exit;}')
     eval $(ipcalc -np $cidr); echo $NETWORK/$PREFIX
   • get ipv4 first address
    • ipv4_address=$(ip -o -f inet address | awk '$2 !~ /lo/ {gsub(/\/24/,"",$4);print $4; exit;}')
  • nc
  • conversion int/ipv4
   • function ipv4_to_int () {
        # convert 1.2.3.4 to 1*256^3 + 2*256^2 + 3*256^1 + 4*256^0
        local ipv4=$1
        ipv4_array=(${ipv4//./ })
        ipv4_hex_array=()
        ipv4_without_dots=''
        for value in ${ipv4_array[@]}
        do
            hex_value=$(printf '%02x' ${value})
            ipv4_without_dots="${ipv4_without_dots}${hex_value}"
            ipv4_hex_array+=(${hex_value})
        done

        # convert base 16 to base 10
        ipv4_10=$((16#$ipv4_without_dots))

        echo "$ipv4_10"

        return 0
    }

    function int_to_ipv4 () {
        # convert 1*256^3 + 2*256^2 + 3*256^1 + 4*256^0 to 1.2.3.4
        value_10=$1

        # convert base 10 to base 16
        value_16=$(printf '%08x' ${value_10})
        length=${#value_16}

        if (( length > 8))
        then
            echo "ERROR: provided value ($value_10, 0x$value_16) is too large to be converted to ipv4"
            exit 1
        fi

        local offset=2
        local ipv4=""
        while (( offset < length+2 ))
        do
            substring_16=${value_16: -${offset}:2}
            substring_10=$((16#$substring_16))

            if (( ${#ipv4} > 0 ))
            then
                ipv4="${substring_10}.${ipv4}"
            else
                ipv4=${substring_10}
            fi

            (( offset+=2 ))
        done

        echo "$ipv4"

        return 0
    }

    address_start=224.0.0.1
    address_start_int=$(ipv4_to_int ${address_start})
    echo "${address_start} ${address_start_int}"
    address_stop_int=$(( address_start_int + 2 ))
    address_stop=$(int_to_ipv4 ${address_stop_int})
    echo "${address_stop} ${address_stop_int}"
 • Utilització de disc / Disk usage
 • Substitució / Replacement
 • Elimina el CR
  • sed -e "s!\\r!!g" toto.txt
 • Errors in English:
  • LC_ALL=C <command>
 • File descriptors: stdin, stdout, stderr, ...
 • Power Up Linux GUI Apps (Linux Magazine)
 • Camins i noms de fitxers / Paths and file names
  • URL parsing
  • Python paths
  • Names:
   • my_path=./dir1/dir2/toto.mp4      # ./dir1/dir2/toto.mp4
   • my_dirname=$(dirname $my_path)    # ./dir1/dir2
   • my_rel_dirname=${my_dirname#*\./} # dir1/dir2
   • my_basename=$(basename $my_path)  # toto.mp4
   • my_name=${my_basename%.*}         # toto
   • my_extension=${my_basename##*.}   # mp4
   • my_rel_path=${my_path#*\./}       # dir1/dir2/toto.mp4
   • cd /tmp; mkdir -p dir1/dir2; touch dir1/dir2/toto.mp4
    my_abs_path=$(realpath $my_path)  # /tmp/dir1/dir2/toto.mp4

    my_abs_path=$(eval realpath $my_path) # (use eval when variable contains quotes)
  • Get the present directory:
   • $PWD
  • Get the directory from a filename:
   • dirname $filename
  • Get the abolute path of a file:
   • realpath $filename
  • Get the name of the file (without directory):
   • basename $filename
  • Remove file extension:
   • file_wo_ext=${file%.*}
  • Remove file extension and add a new one ".txt": (Shell parameter expansion)(FAQ)
   • txtfile=${file%.*}.txt
  • Get the file extension: (Shell parameter expansion)(FAQ)
   • extension=${file##*.}
   • to get an empty extension if the file has none:
    • extension_with_point=$([[ "$file" = *.* ]] && echo ".${file##*.}" || echo '')
  • Recursively create the needed directories:
   • mkdir -p ...
 • fitxers ini / ini files
  • Nginx config
  • augtool (Augeas)
   • No tracta qualsevol fitxer: només gestiona els fitxers inclosos per les lenses, sempre i quan siguin correctes
   • Instal·lació / Installation
    • CentOS
     • sudo yum install augeas
    • Mageia
     • urpmi augeas
   • Lenses (modules)
   • Ús / Usage
    • export AUGEAS_ROOT=/tmp/augeas-sandbox
    • augtool -b
     • print /augeas/root
   • Errors
    • Tracking down errors
    • augtool errors (only from version ...?)
    • augtool -b
     • match /augeas//error
     • ls /augeas/files/etc/nginx/nginx.conf/error
     • ...
  • crudini
   • crudini --get toto.in my_section my_key
   • crudini --set toto.in my_section my_key my_value
   • Problems
    • Whitespace around = #33
     • Workaround
      • put your_key=foo. E.g.:
       • sed -i -e '/^#host-name/ s/^#//' avahi-daemon.conf
      • crudini will preserve no spaces around '=':
       • crudini --set avahi-daemon.conf server host-name my_hostname
 • Esborrar línies en blanc / Removing blank lines (*):
  • sed '/^$/d' input.txt > output.txt
  • grep -v '^$' input.txt > output.txt
 • Gotchas
 • Bash completion
  • urpmi bash-completion
  • files:
   • rules:
    • /etc/bash_completion.d/
   • /etc/sysconfig/bash-completion
   • ~/.bash_completion (copied from /etc/skel/.bash_completion)
 • Història / History
 • Comunicació sèrie / Serial communication
  • Linux Serial Console HOWTO
  • 5 Linux / Unix Commands For Connecting To The Serial Console
   • discover

    • lsusb
     dmesg | egrep --color 'serial|tty'
     SparkFun FTDI Basic Breakout - 5V Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
     ...

   • configure
    • print configuration
     • setserial -a /dev/ttyUSB0
     • setserial -G /dev/ttyUSB0
   • communicate
    • command usage
     screen screen /dev/ttyUSB0 115200
     cu cu -l /dev/ttyUSB0 -s 115200
     minicom
     putty
     tip tip -115200 /dev/ttyUSB0
 • aleatori / random
 • atop
 • awk
  • The GNU Awk User’s Guide
  • awk [options] 'pattern1 [&& pattern1b] {action1a;action1b}[;] pattern2 {action2}[;] pattern_start,pattern_stop {action3} ...'
  • Gawk: Effective AWK Programming ()
  • Awk - A tutorial and introduction (UNIX Grymoire)
  • awk (Eric Pement)
  • Add a column and match two files
  • Reimplementation of cut in AWK
  • Exemples / Examples
   • sdp_split.sh
   • Exemples amb dvbsnoop / dvbsnoop examples
   • Exemples amb OpenSSL / OpenSSL examples
   • els espais dins de les cometes dobles no delimiten camps:
    • gawk ... FPAT ...
    • exemples
     • AWS S3 logs
     • first,"se cond",third
      • 'BEGIN {FPAT="([^,]+)|(\"[^\"]+\")"}; {print $2}'
     • first "se cond" third
      • 'BEGIN {FPAT="([^ ]+)|(\"[^\"]+\")"}; {print $2}'
     • [fi rst] "se cond" third
      • 'BEGIN {FPAT="([^ ]+)|(\"[^\"]+\")|(\\[[^\\[\\]]+\\])"}; {print $2}'
   • Escriu les línies numerades del primer fitxer (NR==FNR) i després les del segon:
    • awk 'NR==FNR{print "first "FNR": " $0;next}{print "second "FNR": " $0}' file1 file2
   • Obté l'enèsima línia (p.ex. 15a) d'un fitxer / Get the nth (e.g. 15th) line of a file
    • awk 'NR==15' toto.txt
    • sed -n '15p' toto.txt
   • Escriu els valors de la segona columna del fitxer, on les columnes estan separades pel caràcter '=':
    • awk -F= '{print $2}' toto.txt
   • Mostra el segon camp ($2) ("xx") de la línia on el primer camp ($1) contingui (~) l'expressió regular "ID_LENGTH" del fitxer .toto.txt (ID_LENGTH=xx)
    • awk -F= '$1 ~ /ID_LENGTH/ {print $2}' toto.txt
   • ...
    • awk -F ":" '{print $1 | "sort" }' /etc/passwd
   • De la línia que conté la paraula "aquesta", mostra la tercera columna, però sense cap parèntesis / Replace parenthesis to nothing:
    • awk '/aquesta/{gsub(/[()]/,"",$3);print $3}}' toto.txt
   • De la línia (on els camps estan separats pel caràcter =) que conté la paraula aws_access_key_id (aws_secret_access_key), elimina els espais del segon camp i el mostra:
    • awk -F= '/aws_access_key_id/{gsub(/ /,"",$2);print $2}' /etc/aws/credentials
    • awk -F= '/aws_secret_access_key/{gsub(/ /,"",$2);print $2}' /etc/aws/credentials
   • Elimina les cometes simples / Remove sinlge quotes:
    • awk '/.../{gsub(/['\'']/,"",$2);print $2}'
    • awk '/.../{gsub(/[\x27]/,"",$2);print $2}'
   • Elimina la primera i segona columnes / Remove first and second columns:
    • awk '!($1="") !($2="")' toto.txt
    • awk '!($1="") !($2=""){print}' toto.txt
   • Elimina les línies que comencen per "/dev"
    • awk '!/^\/dev/' toto_fstab.txt
   • Blocs separats per una línia en concret
   • Línies al voltant:
    • Print current,next,previous line using awk,sed - BASH
    • Print next few lines after pattern - awk
    • Print the line immediately before a regex, but not the line containing the regex:
     • awk '/regex/{print x};{x=$0}'
    • Print the line immediately after a regex, but not the line containing the regex (only the first occurrence):
     • awk '/regex/{f=1;next}f{print;exit}' toto.txt
    • Print the line immediately after a regex, but not the line containing the regex (all the occurrences):
     • awk '/regex/{f=1;next}f{print;f=0}' toto.txt
   • Awk: print all other columns but not $1, $2 and $3
   • Print directory of files with name ending with index.m3u8 or mp4 (split acts like basename; $(NF-2) takes the third last column)
    • fragment_list=$(awk '/(index.m3u8|mp4)$/ {n=split($(NF-2),a,"/"); print a[n-1]}' $log_path)
   • Esborra línies duplicades / Remove duplicated lines
    • awk '!a[$0]++' toto.txt
   • Obté la suma de la segona columna:
    • awk '{sum+=$2}; END {print sum}'
   • Find the funcion in fabfile.py that contains a put of file mcd.service:
    • awk -v pat="put.*mcd.service" '/^def/ {function_name = $0;} $0 ~ pat {print function_name $0}' fabfile.py
   • HLS
    • mostra les durades dels segments:
     • awk -F: '/^#EXTINF/ {gsub(/,/,"",$2); print $2}' monovariant.m3u8
    • suma les durades de tots els segments:
     • awk -F: '/^#EXTINF/ {gsub(/,/,"",$2); sum += $2} END {print sum}' monovariant.m3u8
    • mostra la suma parcial i el nom de cada segment:
     • awk -F: '/^#EXTINF/ {gsub(/,/,"",$2); sum += $2; print $2 " " sum} /.ts/ {print $1} END {print sum}' monovariant.m3u8
    • troba el segment que conté el punt temporal especificat:
     • awk -F: -v limit=3600 '/^#EXTINF/ {gsub(/,/,"",$2); sum += $2; if (sum>limit) f=1;next} f {print $0; exit}' monovariant.m3u8
   • Get listening port for process snowmix
    • netstat -pnl --ip | awk '$7 ~ /snowmix$/ {gsub(/*.:/,"",$4);print $4}'
   • get disk and mountpoint with a usage greater than a threshold (adding 0 to $2 is necessary to convert it to a number, to make sure that 17>2):
    • usage_threshold=12
     df --local --output=source,ipcent,target | tail -n +2 | awk -v usage_threshold=${usage_threshold} '{gsub(/%/,"",$2)} $2+0 >= usage_threshold {print $1 " " $3}'
 • base64
 • bc
  • ...
 • case
 • cat / EOF
  • to standard output:
   • cat <<EOF
    ...
    EOF
  • to a variable
   • my_var=$(cat <<EOF
    ...
    EOF
    )
  • to a file
   • cat >file_name <<EOF
    ...
    EOF
 • cd
  • va al directori anterior ($OLDPWD) / go to previous directory:
   • cd -
 • chmod
  • chmod -R +X dir_name (-R: recursive; +X: executable/browseable only for directories)
  • change mod of directories:
   • find /var/lib/mysql -type d | xargs chmod 700
  • change mod of files:
   • find /var/lib/mysql -type f | xargs chmod 660
  • recursive sticky group / setgid (only directories)
   • find /absolute/path/to/dir -type d -exec chmod 2770 {} +
 • comm
  • see also: uniq, join
  • print 3 columns
   • first column: only in first file
   • second column: only in second file
   • third column: in both files
  • specified files must be sorted
  • comm f1_sorted,txt f2_sorted.txt
  • comm <(sort f1_unsorted.txt) <(sort f2_unsorted.txt)
  • only entries in f1 (remove columns 2 and 3):
   • comm -23 <(sort f1_unsorted.txt) <(sort f2_unsorted.txt)
  • only entries in f2 (remove columns 1 and 3):
   • comm -13 <(sort f1_unsorted.txt) <(sort f2_unsorted.txt)
  • only common entries (remove columns 1 and 2):
   • comm -12 <(sort f1_unsorted.txt) <(sort f2_unsorted.txt)
  • from variables instead of files:
   • ...
 • cp
  • fes una còpia de seguretat / backup:
   • cp -b
  • filename expansion
  • còpia amb excepcions / copy with exceptions:
   • rsync -a --exclude='dir_to_exclude' source_path destination_path
 • cu
 • curl
 • cut (esborra parts d'una línia / remove parts of a line)
  • get the second field when delimiter character is '_':
   • echo 'someletters_12345_moreleters.ext' | cut -d'_' -f 2
    12345
 • date
  • command
   output
   notes

   LANG=en_GB
   LANG=en_US
   LANG=ca_ES.UTF-8

   date
   Mon 20 Feb 12:07:54 CET 2017
   Mon Feb 20 12:08:14 CET 2017
   dl feb 20 12:08:27 CET 2017
   see languages ()
   date '+%c'
   Mon 20 Feb 2017 12:06:06 CET
   Mon 20 Feb 2017 12:06:18 PM CET
   dl 20 feb 2017 12:00:12 CET see:
   date '+%x'
   20/02/17
   02/20/2017
   20/02/17

   date -Iseconds -u
   date --iso-8601=seconds --utc
   date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z' --utc
   2014-10-31T11:03:02+0000

   date -Ins --utc
   2016-06-30T11:51:20,083994321+0000

   date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%N%z' --utc 2016-06-30T11:51:20.083994321+0000 NOT valid for default date format in DRF
   date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%06NZ' --utc
   2016-06-30T13:57:26.562720Z
   valid for default date format in DRF
   date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ' --utc
   2015-11-10T16:28:56Z

   date '+%Y-%m-%dT%H%M%SZ' --utc
   2015-11-10T162945Z

   date '+%Y%m%d_%H%M' 20141031_1203

   date +%s 1414753430
   seconds
   date +%s%03N 1414753430123 milliseconds
   date +%s%06N 1414753430123456 microseonds
   date +%s%N 1414753430123456789 nanoseconds
   date -d '2012-11-20 19:19:00' +%s
   1353435540
   seconds
   date --date=@1530780235


   dj jul  5 10:43:55 CEST 2018
   seconds
   date --rfc-2822
   date -R
   Fri, 16 Sep 2016 09:34:17 +0200
   used by curl -z ... / -H 'If-Modified-Since: ...'
  • present date in ISO 8601 format (-I or --iso-8601), up to seconds precision (-Iseconds), UTC (-u)
   • date -Iseconds -u
  • present date in ISO 8601 format (-I or --iso-8601), up to nanoseconds precision (-Ins), UTC (-u)
   • date -Ins -u
  • present date in a given format:
   • date '+%Y%m%d_%H%M'
  • seconds between 1970-01-01 00:00:00 UTC and now (%s)
   • date +%s
  • milliseconds between 1970-01-01 00:00:00 UTC and now
   • date +%s%03N
  • seconds between a given date and 1970-01-01 00:00:00 UTC:
   • date -d '2012-11-20 19:19:00' +%s
  • Re: find out UTC in seconds since Jan 01 1900
   • date -d '2012-11-20 19:19:00' +2208988800+%s | bc
  • dateutils
   • ...
  • timedate addition
   • now=$(date -Iseconds -u)
    duration_seconds=10
    end_date=$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ' --date="$now + $duration_seconds seconds" -u)
   • now=$(date -Ins -u)
    duration_seconds=10.5
    end_date=$(date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%06NZ' --date="$now + $duration_seconds seconds" -u)
   • now_ms=$(date +%s%03N -u)
    duration_ms=300
    end_date_ms=$(( now_ms + duration_ms )
    )
  • time difference
   • max_time="09:22:01"
    min_time="08:44:55"
    date -u -d "0 $(date -u -d "$max_time" +"%s") sec - $(date -u -d "$min_time" +"%s") sec" +"%H:%M:%S"
   • microseconds precision:
    • max_time="09:22:01.123456"
     min_time="08:44:55.654321"
     date -u -d "0 $(date -u -d "$max_time" +"%s.%06N") sec - $(date -u -d "$min_time" +"%s.%06N") sec" +"%H:%M:%S.%06N"
   • date -u -d @$(( $(date -u -d "$max_time" +"%s") - $(date -u -d "$min_time" +"%s") )) +"%H:%M:%S"
  • datetime difference
   • How to calculate time difference in bash script?
    • $SECONDS
   • Find difference between two dates in bash
   • formatted output (integer precision)
    • min_date="2016-03-03T22:00:00Z"
     max_date="2016-03-04T22:30:00Z"
     date -d @$(( $(date -d "$max_date" +%s) - $(date -d "$min_date" +%s) )) -u +'%H:%M:%S'
   • output in seconds (integer precision)
    • min_date="2016-03-03T22:00:00Z"
     max_date="2016-03-04T22:30:00Z"
     #date -d @$(( $(date -d "$max_date" +%s) - $(date -d "$min_date" +%s) )) -u +'%s'
     delta=
     $(( $(date -d "$max_date" +%s) - $(date -d "$min_date" +%s) ))
     echo $delta
   • output in seconds (nanosecond precision)
    • min_date="2016-03-03T22:00:00.123456789Z"
     max_date="2016-03-04T22:30:00.987654321Z"
     delta=$( echo $(date -d "$max_date" +%s.%N) - $(date -d "$min_date" +%s.%N) | bc -l )
     echo $delta
  • date comparison
   • date_1="2017-11-01T13:58:08.200Z"
    date_2="2017-11-01T14:58:08.000Z"

    if [[ $date_1 < $date_2 ]]
    then
        echo "$date_1 < $date_2"
    else
        echo "$date_1 >= $date_2"
    fi
  • convert seconds to time
   • time_s=10.5
    time=$(date -d@${time_s} -u +%H:%M:%S.%06N)
  • convert time (hh:mm:ss.dd) to seconds:
   • time="00:01:02.30"
    IFS=: read -r h m s <<<"$time"
    time_s=$( echo "($h * 60 + $m) * 60 + $s" | bc -l)
 • dd
  • remove the first 35 bytes from a file:
   • dd bs=35 skip=1 if=full_file.bin of=stripped_file.bin
  • from a raw file (e.g. yuv) with lines of 1440 bytes, take the 100th and 400th lines:
   • dd bs=1440 skip=100 count=1 if=test.uyvy | od -v -t u1
   • dd bs=1440 skip=400 count=1 if=test.uyvy | od -v -t u1
  • image from an sd card to a file (e.g. from a Raspberry Pi)
   • dd bs=4M if=/dev/mmcblk0 | gzip > /tmp/raspbian.bin.gz
  • create a file of 1MB containing zeros:
   • dd if=/dev/zero of=1M_zeros.dat bs=1M count=1
  • create a file of 1MB containing random values:
   • dd if=/dev/urandom of=1M_random.dat bs=1M count=1
 • dig
 • dmesg
 • dmidecode
  • Informació sobre el maquinari / Hardware information
 • du
  • Utilització de disc / Disk usage
   • du -cs * | sort -h
 • dump
  • od (octal dump)
  • xxd (hexadecimal dump)
 • echo
  • print variable content with a final \n:
   • echo $var
  • print variable content (preserve inner \n), with a final \n:
   • echo "$var"
  • do not print final \n
   • echo -n ...
  • eval escaped chars
   • echo -e ...
   • print character specified by its ascii value specified in octal:
    • old bash (<3.2):
     • echo -e \nnn...
    • new bash (>=3.2)
     • echo -e \0nnn...
 • eval
 • exec
 • expect
 • file
  • more info
   • file -b toto.file
  • mime type
   • file -b --mime-type toto.file
  • text coding
   • file -bi toto.tex
 • find
  • find
  • Find (UNIX Grymoire)
  • sintaxi / syntax:
   • opcions / options
   • proves / tests
    • -mtime +7 (més d'una setmana de temps de modificació / more than a week of modification time)
    • -newerXY
    • -type f (només fitxers / only files)
    • -perm +6000
    • -name ...
    • combinacions
     • -a -and
     • -o -or
     • !
   • accions / actions
  • -name
   • globular expressions (wildcard)
   • to use regular expressions instead of globular expressions, see regextype
   • regular expression
   • get all txt files, but exclude *bak*.txt
    • find . -name "*.txt" ! -name "*bak*"
   • remove all ts files or jpeg files older than 7 days
    • find . -type f \( -name "*.ts" -or -name "*.jpeg" \) -mtime +7 -delete
  • -regextype posix-extended -regex ...
   • How to use regex in file find
   • find all directories with name a-toto_..., b-toto_..., toto_... (but not c-toto_...)
    • find . -maxdepth 1 -type d -regextype posix-extended -regex '\./(a-|b-|)toto_.*'
  • -type
   • find symbolic links (-type l)
    • find . -type l
   • find broken (-L) symbolic links (-type l)
    • find -L . -type l
   • find subdirectories
    • find . -maxdepth 1 -type d
  • -delete
   • delete files older than 5 days (print the list first):
    • find . -type f -mtime +5 -print0 | xargs -0 ls -ltr
    • find . -type f -mtime +5 -delete
   • delete all *.ts files (not beginning with a dot), without entering into the subdirectories (maxdepth 1), with less than 1k:
    • find . -maxdepth 1 -size -1k -name "[^\.]*.ts" -delete
   • recursively delete all symbolic links
    • find . -type l -delete
   • delete broken (-L) symbolic links (-type l)
    • find -L . -type l -maxdepth 1 -delete
    • verbose (-print)
     • find -L . -type l -maxdepth 1 -print -delete
   • recursively delete directories older than 150 days:
    • find . -maxdepth 1 -type d -mtime +150 -exec rm -rf {} \;
  • -exec executes command for each output item; a pipe to xargs takes the output as a single string
   • list (detailed) all files with extension m2v:
    • find . -name "*.m2v" -exec ls -l '{}' \;
    • find . -name "*.m2v" -ls
   • Copy all the files (-type f) in /var/export/backup_zeus3/ modified in the latest 24h (-mtime -1) to /tmp:
    • find /var/export/backup_zeus3/ -mtime -1 -type f -exec cp -pf '{}' /tmp \;
   • Recursively delete all directories named ".svn":
    • find . -name ".svn" -type d -exec rm -rf {} \;
   • Add ".bak" suffix to all txt files:
   • find . -name '*.txt' -exec mv {} {}.bak \;
  • -print0
   • la separació dels resultats es fa amb '\0' en lloc d'espais / the separation of the results is made with '\0' instead of spaces
   • si va seguit per xargs, cal posar l'opció '-0' / if followed by xargs, xargs must have the option '-0'
  • -printf (%p: path and file name; %h: only path; %f: only file name)
   • find . -type f -name "*txt" -printf "fitxer: %h %f\n"
   • find . -type f -name "*txt" -printf "fitxer: %p\n"
  • | xargs
   • xargs by examples
   • list of found files (one line per file):
    • find . -name "*uyvy" -exec echo '{}' \;
   • list of found files (one line with all the files):
    • find . -name "*uyvy" -exec echo '{}' +
   • Calculates the total size of files modified today (-exec produces another behaviour):
    • find . -mtime -1 | xargs du -c
   • Fa un ls de cadascun dels fitxers (el nom pot incloure espais) / ls of each of the files (the file name can contain spaces):
    • find $PWD -name "*.html" -print0 | xargs -0 ls -l
   • Fa un zip dels fitxers */$trimestre/*.pdf
    • find . -name "*.pdf" -print0 | grep -FzZ ${trimestre} | xargs -0 zip ${trimestre}.zip
  • How can I escape white space in a bash loop list?
  • Esborra amb ex...
  • Ignora alguns directoris / Ignore certain dirs
   • find . -name toto -not -path './not_here*'
  • dates
   • rsync with date filter
   • Unix/Linux find and sort by date modified
   • fitxers del 31 de març de 2013 / files modified on 31st March 2013:
    • find . -newermt 2013-03-31 ! -newermt 2013-04-1
   • fitxers entre el 9 d'agost de 2013 i l'11 d'agost de 2013 (ambdós inclosos), ordenats per temps:
    • find . -newermt 2013-08-9 ! -newermt 2013-08-12 -exec ls -ltr '{}' +;
    • find . -newermt 2013-08-9 ! -newermt 2013-08-12 -printf "%T@ %Tc %p\n" | sort -n
    • find . -newermt 2013-08-9 ! -newermt 2013-08-12 -printf "%T@ %p\n" | sort -n | awk '{print $2}'
    • find . -newermt 2013-08-9 ! -newermt 2013-08-12 -printf "%T@ %p\n" | sort -n | awk '{print $2}' | paste -s -d ' '
 • for
 • getent
  • getent [ahosts ahostsv4 ahostsv6 aliases ethers group gshadow hosts netgroup networks passwd protocols rpc services shadow]
 • grep
  • Recursiu
   • grep toto -R .
   • exclou directoris
    • grep toto -R . --exclude-dir dir_name_to_exclude
    • grep "toto tata" -R . --exclude-dir={'env*','.tox*','.git','htmlcov'}
  • Cerca caràcters menys / Search for minus characters:
   • grep -- '-----' toto.txt
  • Regular expressions
   • search ERROR or WARNING
    • grep -E 'ERROR|WARNING' toto.txt
   • search "once ... time"
    • grep -E 'once.*time' toto.txt
  • Print all file, just colour the matches:
  • pdfgrep
   • find /path -iname '*.pdf' -exec pdfgrep pattern {} +
 • groups
 • head
  • see also tail
  • print first 2 lines
   • head -2
 • htop
 • iconv
 • id
 • if
 • ip
  • list all
   • ip a
   • ip addr show
  • get ip address
   • Consider: hostname --ip-address
  • route
   • ip route list
   • ip route replace default via 192.168.43.1 dev wlan0  metric 101
   • ip route del default via 192.168.43.1 dev wlan0  metric 303
   • ...
 • ipcalc
 • join
 • journalctl
 • kill
 • locate
 • ln
 • ls (*) (*)
  • ls -ltr (reverse time sorted)
  • ls -l 0225[1-5,7-9].MTS ("[]" means one character)
  • precise local time: (see also rsync)
   • ls --full-time
   • files
    • /etc/localtime
    • /usr/share/zoneinfo/Europe/Andorra
    • /usr/share/zoneinfo/Etc/UTC
  • precise UTC:
   • TZ="UTC" ls --full-time
  • one file per line (note that argument is number one)
   • ls -1
  • horizontal
   • ls -x
  • only dirs
   • ls -d */ | cut -f1 -d'/'
   • for i in $(ls -d ${root_dir}/*/); do echo $(basename $i); done
  • filename expansion
  • sort numbers as humans (1, 2, 10, 20):
   • ls -v
  • count number of files
  • ...
 • lsblk
 • minicom
 • mkdir
 • mktemp
  • create a temporary file:
   • file_name=$(mktemp)
  • create a temporary dir
   • dir_name=$(mktemp -d)
 • mount
  • mount NFS
  • mount some partition from an image file (e.g. an image file from an entire SD card)
   • Mounting a hard disk image including partitions using Linux
   • Mounting a raw partition file made with dd or dd_rescue in Linux
   • fdisk -l raspbian_20150731.bin
    • Disk raspbian_20150731.bin: 14,9 GiB, 15931539456 bytes, 31116288 sectors
     Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
     Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
     I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
     Disklabel type: dos
     Disk identifier: 0x307439bc

     Device                 Boot    Start      End  Sectors   Size Id Type
     raspbian_20150731.bin1          2048  1683593  1681546 821,1M  e W95 FAT16 (LBA)
     raspbian_20150731.bin2       1687552 31050751 29363200    14G 85 Linux extended
     raspbian_20150731.bin3      31050752 31116287    65536    32M 83 Linux
     raspbian_20150731.bin5       1695744  1818623   122880    60M  c W95 FAT32 (LBA)
     raspbian_20150731.bin6       1826816 31049727 29222912    14G 83 Linux
   • parted raspbian_20150731.bin
    • GNU Parted 3.2
     Utilitzant /disc/rpi/raspbian_20150731.bin
     Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
     (parted) unit                                                            
     Unit?  [compact]? B                                                      
     (parted) print                                                           
     Model:  (file)
     Disk /disc/rpi/raspbian_20150731.bin: 15931539456B
     Sector size (logical/physical): 512B/512B
     Partition Table: msdos
     Disk Flags:

     Number  Start         End           Size          Type      File system  Flags
      1      1048576B      862000127B    860951552B    primary   fat32        lba
      2      864026624B    15897985023B  15033958400B  extended
      5      868220928B    931135487B    62914560B     logical   fat16        lba
      6      935329792B    15897460735B  14962130944B  logical   ext4
      3      15897985024B  15931539455B  33554432B     primary   ext4
   • Mount first ext4 partition (6)
    • mkdir /mnt/toto
    • mount -o loop,ro,offset=935329792 raspbian_20150731.bin /mnt/toto
   • resize partition in an image file
    • How To : Resize Partitions in an Image File
    • resize2fs
    • create a device (/dev/loop0) for all partitions:
     • losetup -f --show raspbian_20150731.bin
     • parted /dev/loop0
      • unit
       • B
      • print
       • Number  Start         End           Size          Type      File system  Flags
         1      1048576B      862000127B    860951552B    primary   fat32        lba
         2      864026624B    15897985023B  15033958400B  extended
         5      868220928B    931135487B    62914560B     logical   fat16        lba
         6      935329792B    15897460735B  14962130944B  logical   ext4
         3      15897985024B  15931539455B  33554432B     primary   ext4
    • create a device (/dev/loop1) for partition 6:
     • losetup -f --show -o 935329792 raspbian_20150731.bin
     • parted /dev/loop1
      • unit
       • B
      • print
       • Number  Start  End           Size          File system  Flags
         1      0B     14996209663B  14996209664B  ext4
    • check partition 6
     • e2fsck -f /dev/loop1
    • get the minimum size of partition 6
     • resize2fs -P /dev/loop1
      • resize2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
       Estimated minimum size of the filesystem: 1712943
      • as units are 4k, this means: 1712943*4096 = 7016214528 (~7GB)
    • resize partition 6
     • resize2fs /dev/loop1 8G
    • remove loops
     • losetup -d /dev/loop0 /dev/loop1
  • Problemes / Problems
   • SELinux
   • /var/log/messages: systemd: Unit mnt-vol1.mount is bound to inactive unit dev-xvdh.device. Stopping, too.
    • Solution:
     • systemctl daemon-reload
 • nc
 • netstat
 • nmap
 • nslookup
 • paste (posa línies en una sola / put lines into one single line)
  • put all ts files into one single line, where filenames are separated by a '|' (useful when concatenating files):
   • find . -name "*.ts" | paste -s -d '|'
  • put three consecutive lines into three columns:
   • paste -s -d '\t\t\n' input.dat > output.dat
  • other examples:
 • pgrep
 • pkill
  • kill (SIGKILL) all child processes
   • pkill -KILL -P $$
 • printf
  • The printf command
  • integer format with zeros:
   • printf "%06d" $my_var
  • quote special characters
   • printf "%q" $my_var
  • Colors / Colours
   • Standard ECMA-48: Control Functions for Coded Character Sets
   • C
   • start colouring
    • "\e[<attributes>m"
   • attributes are ";" separated
    • 0
     all attributes off

     1
     bold on

     4
     undescore

     5
     blink on

     7
     reverse video on

     8
     concealed on

     foreground colour
     background
     30
     black 40
     31
     red 41
     32
     green 42
     33
     yellow 43
     34
     blue 44
     35
     magenta 45
     36
     cyan 46
     37
     white 47
   • end colouring
    • "\e[0m"
   • Print "Hello", in blue foreground (34), yellow background (43), blinking (5)
    • printf "\e[5;34;43mHello\e[0m\n"
   • emacs
 • ps
 • pstree
  • CentOS
   • sudo yum install psmisc
 • pv
 • read
  • read one line from stdin and populate specified variables
  • read <options> <list of vars>
  • options
   • option
    description
    examples
    -r
    The backslash is considered to be part of the line, and not interpreted as an escape character

    -s
    silent

    -t <secs>
    timeout
  • used variables
   • variable
    description
    examples
    info
    IFS
    Internal Field Separator
    IFS= (or IFS='')  prevents leading/trailing whitespace from being trimmed
  • line by line from a file
  • read from a file, containing three fields (separated by space) per line
   • while read -r field1 field2 field3
    do
        echo $field1 $field2 $field3
    done < $filename
  • Bucle sobre json amb jq / Loop over json from jq
  • iterate over lines that can contain spaces (a simple for would only work if there were no spaces in lines) from a variable:
   • #! /bin/bash

    fitxers_html=$(find $PWD/ -name "*.html")

    while IFS= read -r linia
    do
        echo "${linia}"
        sed -i 's#src="http://www.w3.org/Icons/valid-html401"#src="//www.w3.org/Icons/valid-html401"#g' "${linia}"
    done < <(echo "$fitxers_html")

    exit 0

   • #!/bin/bash

    tags=$(cat <<EOF
    TAG:major_brand=mp42
    TAG:minor_version=0
    TAG:compatible_brands=isommp42
    TAG:creation_time=2016-10-27 14:41:05
    EOF
    )
    echo "tags: $tags"

    while IFS= read -r
    do
        tag=$REPLY
        echo "tag: $tag"
        pair=${tag#TAG:}
        echo "pair: $pair"
    done < <(echo "$tags")
 • recode
 • rm
  • esborra el fitxer "-nom_fitxer":
   • rm -- -nom_fitxer
  • esborra recursivament amb excepcions / recursively remove with exceptions:
   • find dir -maxdepth 1 -mindepth 1 ! -name "name_to_avoid" -exec rm -rf {} \;
  • esborra els fitxers el nom dels quals està especificat en un fitxer:
   • ls *.mp4 -1 > mp4_files_to_be_deleted.txt
   • xargs rm < mp4_files_to_be_deleted.txt
  • esborra els fitxers apuntats per enllaços simbòlics
 • rsync
 • screen
  • serial
  • Screen Command: Set Baud Rate [ Terminal Communication ]
  • Commands
   • Common screen commands
   • screen /dev/ttySX baud_rate,cs8|cs7,ixon|-ixon,ixoff|-ixoff,istrip|-istrip
    • baud_rate
    • cs7|cs8: 7|8 bits per byte
    • ixon|-ixon: enable|disable software flow-control (CTRL-S/CTRL-Q) for sending data
    • ixoff|-ixoff: enable|disable flow-control (CTRL-S/CTRL-Q) for receiving data
    • istrip|-istrip: clear|keep the eight bit in each received byte
   • CTRL+a ?
    help
    CTRL+a i
    info
    CTRL+a K
    kill session
    ...

 • sed
  • Sed - An Introduction and Tutorial by Bruce Barnett
  • Unix Sed Tutorial: Append, Insert, Replace, and Count File Lines
  • sed [-n] [-e] '[/begin_pattern/[,/end_pattern/]] [!]command' [-e 'command'] ... input_filename
  • sed [-n] [-e] '[/begin_pattern/[,/end_pattern/]] [!]{command}' [-e 'command'] ... input_filename
  • Command line options
   • -f filename
    execute script in a file (several commands can be specified, each in one line)
    -e script
    execute script (no need to specify -e for the first script)
    -n only print the matching pattern
    -i replace input file
    ...

  • Commands
  • Inserció de línies / Line insertion
   • before
    • sed '/This is an existing line/ i This is a new line' toto.txt
    • spaces has to be escaped:
     • sed -i '/<link rel="stylesheet" href="css\/fpm.css"/ i\  <meta name="viewport" content="width=device-width">' toto.html
   • after
    • sed '/This is an existing line/ a This is a new line\n and a second one' toto.txt
  • Substitució / Replacement
   • Per a substituir totes (g) les cadenes inici (pot ser una expressió regular) en el fitxer fitxer_original per final, en fitxer_final:
    • sed 's/inici/final/g' fitxer_original > fitxer_final
    • per a sobreescriure el fitxer inicial: "-i" / to overwrite original file
     • sed -i 's/inici/final/g' fitxer_original
     • create a backup (fitxer_original.bak)
      • sed -i.bak 's/inici/final/g' fitxer_original
    • el separador no cal que sigui '/'. Pot ser qualsevol altre caràcter.
    • si a dins de l'ordre volem fer servir variables, cal posar-la entre cometes dobles:
     • baseurl=$1 sed -i "s#<BaseURL>.*</BaseURL>#<BaseURL>${baseurl}</BaseURL>#g" toto.html
   • newline
    • sed: How can I replace a newline (\n)?
    • remove line feed (^M) (see also dos2unix):
     • sed -i 's/\r//g' toto.txt
    • replace all "/n" (2 chars) by real newlines in a variable:
     • echo "$toto" | sed 's/\\n/\n/g'
   • Replace ' -> '\'' (e.g. for curl POST with a specified json)
    • echo "${input}" | sed "s/'/'\\\''/g"
   • Estableix BaseURL en un fitxer mpd (MPEG DASH):
    • #! /bin/bash
     baseurl=$1
     fitxers_mpd=$(find $PWD -name "*.mpd")
     for fitxer in $fitxers_mpd; do
         echo "${fitxer}: setting BaseURL to ${baseurl}"
         sed -i "s#<BaseURL>.*</BaseURL>#<BaseURL>${baseurl}</BaseURL>#g" $fitxer
     done
   • En tots els fitxers del directori public_html:
    • #! /bin/bash
     for f in public_html/*
     do
         echo $f;
         sed -i.bak 's*<P ALIGN=center>*<P STYLE="text-align:center">*g' $f;
     done

    • #! /bin/bash
     for f in public_html/*;
     do
         echo $f;
         sed 's*<P ALIGN=center>*<P STYLE="text-align:center">*g' $f > ${f}#;
         rm -f $f;
         mv ${f}# $f;
     done
   • Canvia la mida de la lletra dels textos en Android / Change the font size in Android texts:
    • find . -name *.xml -exec sed -i.bak 's/android:textSize="10sp"/android:textSize="12sp"/g' {} \;
   • Afegeix un meta refresh a tots els fitxers html:
    • #! /bin/bash
     fitxers_html=$(find $PWD -name "*.html")
     for fitxer in $fitxers_html;
     do
         echo "${fitxer}"
         fitxer_nom=$(basename ${fitxer})
         inicial="<head>"
         final="<head>\n  <meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5; url=http://www.francescpinyol.cat/${fitxer_nom}\">"
         sed -i "s#${inicial}#${final}#g" ${fitxer}
     done
   • Comenta totes les línies que comencin per "net.ipv4.ip_forward":
   • Uncomment all lines that have an "=":
    • sed -e '/=/ s/^#//' -i manila.rpm.uncommented.conf
   • Uncomment lines that start with #submission and subsequent lines with options, unil the next line that is not an option (in the example, line starting with smtps):
    • /etc/postfix/master.cf
     • ...
      #submission inet n       -       n       -       -       smtpd
      #  -o syslog_name=postfix/submission
      #  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
      #  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
      #  -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
      #  -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
      #  -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
      #  -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
      #  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
      #  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
      #smtps     inet  n       -       n       -       -       smtpd
      ...
    • activate_submission.sed
     • /^#submission/,/^#\w/ {
          /^#submission/ s/^#//
          /^#  / s/^#//
      }
    • sed -f activate_submission.sed master.cf
     • ...
      submission inet n       -       n       -       -       smtpd
        -o syslog_name=postfix/submission
        -o smtpd_tls_security_level=encrypt
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_reject_unlisted_recipient=no
        -o smtpd_client_restrictions=$mua_client_restrictions
        -o smtpd_helo_restrictions=$mua_helo_restrictions
        -o smtpd_sender_restrictions=$mua_sender_restrictions
        -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
        -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
      #smtps     inet  n       -       n       -       -       smtpd

      ...
  • Substitueix tota la línia / Replace all line:
   • sed -e "/^.\?admin_token/ c\admin_token=$ADMIN_TOKEN" -i /etc/keystone/keystone.conf
   • sed -e "/^host    all             all             127.0.0.1/ c\host    all             all             127.0.0.1/32            md5" /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
   • canvia el valor de la variable toto_var:
    • sed '/var toto_var*/ c\var toto_var = "nou_valor"' toto.js
  • grep-like
   • sed -n /pattern/p file.txt
    • print only lines starting with "admin_token" or one single character followed by "admin_token":
     • sed -n '/^.\?admin_token/p' /etc/keystone/keystone.conf
    • print only line with "duration=" in it, and replace it by nothing (i.e. get the value) (e.g. to parse result given by ffprobe):
     • sed -n 's/duration=//p'
   • printing all lines except (!) those that match the pattern (grep -v):
    • sed -n -e '/pattern/ !p' file.txt
  • Ranges by patterns
  • elimina totes les línies que comencin per «abc»:
 • seq
  • similar to {10..20}, but with seq one of the limits can be a variable
  • END=20
   for i in $(seq 10 $END)
   do
       echo $i
   done
 • set
  • activate debug
   • set -x
  • set positional parameters
   • set -- param1 param2
    • Exemple / Example
     • #!/bin/bash

      echo "supplied $# parameters: $@"
      # add a parameter
      set -- "new_param1" "new_param2"
      echo "new $# parameters: $@"

      exit 0
 • shopt
 • sleep
 • ssh
 • su / sudo
  • RootSudo (Ubuntu)
  • sudoers file
   • su root
   • adduser mynewuser
   • passwd mynewuser
   • [su]
   • option 1: add files to /etc/sudoers.d (because they are included by the last line in /etc/sudoers file)
    • su
    • echo "mynewuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/mynewuser
   • option 2: directly edit sudoers file
    • visudo (don't use regular editor, as you can end up with a non-working system)
     • got to after line with "root ALL=(ALL) ALL"
     • i
     • mynewuser ALL=(ALL) ALL
      • to avoid password request every time you execute sudo, append the following line at the end of the file (/etc/sudoers):
       • mynewuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
     • ESC
     • :wq
   • Problemes / Problems
  • How to Add a User and Grant Root Privileges on CentOS 7
  • give a user admin privileges:
   • sudo adduser <username> admin
  • redirect
   • sudo sh -c 'echo "nameserver 192.168.0.1" >> /etc/resolv.conf'
  • execute as another user (which has home)
   • su my_user -c "mkdir /mnt/nfs/my_dir"
   • sudo su - my_user -c "mkdir /mnt/nfs/my_dir"
  • execute as another user (which has no home; created as --no-create-home)
   • su nginx -s /bin/bash -c "mkdir /mnt/nfs/my_dir"
   • sudo -u nginx mkdir /mnt/nfs/my_dir
   • sudo su - nginx -s /bin/bash -c "export"
  • mode interactiu / interactive mode
   • sudo -i
  • mode gràfic / graphical mode
   • Gnome
    • gksudo gedit /etc/fstab
   • KDE
    • kdesudo kate /etc/X11/xorg.conf
   • LXDE
    • gksudo leafpad /etc/fstab (text editor)
    • gksudo pcmanfm /etc (file browser)
  • sudo in ssh, crontab
   • to avoid having to specify -t option (to avoid error: sudo: sorry, you must have a tty to run sudo):
    • /etc/sudoers.d/80-my_user
     • myusername ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
      # no need to specify "-t" when doing sudo via ssh for this user
      Defaults:myusername !requiretty
    • for all users: /etc/sudoers
     • Defaults !requiretty
  • while in ssh
   • ssh -q remote_user@remote_server -t "sudo bash -c \"while ! [ -e /dev/xvdf ]; do sleep 1; done\""
 • sysctl
 • tail
  • see also: head
  • get latest 5 lines
   • tail -n5
 • tar
  • root tarball needs to be extracted with --numeric-owner
  • ignore git dirs:
   • tar --exclude=.git --exclude=.gitignore -cvzf toto.tgz my_dir
  • follow symbolic links (-h)
   • tar chvf documents.tgz Documents
  • uncompress
   • extension
    tar
    .tgz, .tar.gz
    -xzf
    .bz2
    -xjf
    .xz
    -xJf
  • partially remove path when creating (/mnt/vol1 will not appear in paths for files inside the tar file):
   • tar cvzf toto.tgz --directory /mnt/vol1 letsencrypt
 • tee
 • telnet
 • test
 • timeout
 • tip
 • top
 • tr
  • substitució de caràcters individuals / replacement of individual characters:
   • tr '<input_characters>' '<output_characters>'
  • elimina les comes i cometes / delete comma and quotes:
   • tr -d '",'
  • elimina les cometes simples / delete single quotes
   • tr -d "'"
  • remove line feed (^M):
   • tr -d '\r'
  • majúscules i minúscules / upper case and lower case
   • ...
  • url safe
 • trap
  • indica una funció que cal executar quan es rep el senyal, excepte KILL (9), en lloc del comportament habitual
  • How "Exit Traps" Can Make Your Bash Scripts Way More Robust And Reliable
   • Capping Expensive Resources: AWS AMI after updating an instance
  • Sending and Trapping Signals
  • Identifying received signal name in Bash
  • Examples
   • trap <code or function> <list of signals>
   • #!/bin/bash

    trap "rm $TEMP_FILE; exit" SIGHUP SIGINT SIGTERM
    ...
   • #!/bin/bash

    function on_exit {   
        # variable to know whether we arrive here from an "exit 0" or "exit 1"
        rv=$?

        # do something before exiting (e.g. remove temporary files)
        ...
    }

    # when EXIT signal is sent to this script (either from an exit command or from a CTRL-C), go to finish function
    trap on_exit EXIT

    ...

    if ...
    then
       exit 1
    fi

    exit 0
   • #!/bin/bash

    function on_exit {   
        # variable to know whether we arrive here from an "exit 0" or "exit 1"
        rv=$?

        # do something before exiting (e.g. kill all children processes)
        own_pid=$$
        echo "sending TERM to all children processes (whose parent id is ${own_pid}):"
        # only informative:
        # install pstree with: sudo yum install psmisc
        command -v pstree >/dev/null 2>&1 && pstree -p ${own_pid}
        # install pgrep with: sudo yum install procps
        command -v pgrep >/dev/null 2>&1 && pgrep -a -P ${own_pid}

        pkill -TERM -P $$
    }

    # when EXIT signal is sent to this script (either from an exit command or from a CTRL-C), go to finish function
    trap on_exit EXIT

    ...

    if ...
    then
       exit 1
    fi

    exit 0
 • tree
  • add colours:
   • tree -C .
 • umask
 • useradd
  • with specified password:
   • useradd --password $(openssl passwd -1 ${new_password}) ${new_user}
 • usermod
 • wait
 • which
 • while
 • xargs
  • takes input and passes it as arguments to the specified command. Input can be separated by whitespaces (default) or by '\0' (option: -0).
  • find and xargs
  • remove files specified in a file as one file per line
  • list files specified in a file as one file per line
   • xargs ls -l < list_files.txt
   • cat list_files.txt | grep something | xargs ls -s
 • zip / unzip
  • compress
   • recursive
    • zip toto.zip -r my_dir
   • encrypt with a password (prompt):
    • zip -e toto.zip -r my_dir
   • with find
    • #!/bin/bash

     EXPECTED_ARGS=1
     if [ $# -ne $EXPECTED_ARGS ]
     then
         cat <<EOF
     Usage: `basename $0` yyyy_t
     EOF
         exit 1
     fi

     PREFIX=my_prefix
     trimestre=$1
     find . -name "*.pdf" -print0 | grep -FzZ ${trimestre} | xargs -0 zip ${PREFIX}_${trimestre}.zip
  • uncompress
   • unzip -d /destination/dir toto.zip

Usuaris i grups / Users and groups

 • Usuaris / Users:
  • A Complete Guide to Usage of ‘usermod’ command – 15 Practical Examples with Screenshots
  • Llista d'usuaris / List of users
  • Crea un usuari / Create a user:
   • useradd user_name -u user_id -g main_group -G additional_group_1,additional_group_2
   • sense casa / with no home:
    • adduser --system --no-create-home --user-group -s /sbin/nologin nginx
    • make a dir as user with no login
    • add path to PATH variable for all users (including those without home)
     • /etc/profile.d/local_path.sh
      • # add /usr/local/bin path for all users
       pathmunge /usr/local/bin
  • Afegeix contrasenya a un usuari / Add password to a user:
  • Afegeix grups addicionals a un usuari / Add additional groups to a user:
   • usermod -a -G additional_group_1,additional_group_2 user_name
    • Nota: "-a" afegeix els grups secundaris citats. Si no, els substitueix per la nova llista
   • usermod -a -G dialout my_user
  • Elimina tots els grups secundaris d'un usuari:
   • usermod -G "" user_name
  • Llista les propietats i grups d'un usuari:
   • id nom_usuari
  • ID d'usuari de l'usuari actual:
   • id -u
  • ID de grup de l'usuari actual:
   • id -g
  • Llista de groups dels quals l'usuari actual és membre:
   • groups
  • Canvia l'uid de l'usuari (fa els canvis pertinents als fitxers del directori arrel de l'usuari) / Change user id:
   • # killall -u nom_usuari
   • # usermod -u nou_uid nom_usuari
  • Actualització dels grups per a l'usuari actual, sense haver de reiniciar la sessió (the group has already been assigned to the user, and it is shown with id user_name):
   • newgrp additional_group_1
  • Esborra un usuari / Delete a user
   • userdel user_name
  • Sticky group / setgid (els nous fitxers i directoris a dins es crearan amb el grup del directori): 
  • umask
   • umask (wp)
   • mostra la màscara actual / show present mask
    • umask [-S]
   • estableix la màscara / set the mask:
    • umask txyz
    • permanentment / permanently
     • ~/.bashrc
      • umask 022
     • /etc/bashrc
      • umask 022
     • /etc/login.defs
      • UMASK 022
     • /etc/csh.login
      • umask 022
   • usage in:
  • Problemes / Problems
   • pam_succeed_if(su:auth): requirement "uid >= 1000" not met by user ...
  • add user to Samba
 • Grups / Groups
  • Howto: Linux Add User To Group
  • Llista de grups / List of groups
  • Crea un grup / Create a group:
   • groupadd [-r] -g group_id group_name
  • Llista els usuaris d'un grup / List the members of a group:
   • grep ^group_name /etc/group
  • Llista de grups d'un usuari
   • groups nom_usuari
  • Afegeix usuaris a un grup
  • Esborra usuaris d'un grup
  • Canvia el gid d'un grup / Change the gid of an existing group:
   • groupmod --gid <new_gid> <group_name>
  • chgrp additional_group_1 -R dir_name_1
  • chmod +s dir_name_1

Exemples / Examples

 • Detecció de fitxers duplicats, encara que tinguin noms diferents:
  • #!/bin/bash
   if [ $# -ne 2 ]
   then
       echo "Usage: " $0 dir1 dir2
   else
       dir1=$1
       dir2=$2
       echo "dir1: " $dir1
       echo "dir2: " $dir2

       for f1 in $dir1/*
       do
       if [ -f $f1 ]
       then
           echo "-> " $f1
           for f2 in $dir2/*
           do
           if [ -f $f2 ]
           then
               if cmp $f1 $f2 > /dev/null 2>&1
               then
               echo "    " $f2 "iguals"
               fi
           fi
           done
       fi
       done

   fi
 • Comprova si totes les imatges de la targeta SD han estat passades a un altre directori / Check if all the pictures in SD card have been copied to a local directory (comprova_fotos.sh):
  • #!/bin/bash

   EXPECTED_ARGS=2
   if [ $# -ne $EXPECTED_ARGS ]
   then
       cat <<EOF
   Usage: `basename $0` dir1 dir2

   E.g.: `basename $0` /run/media/cesc/41AD-7342/DCIM/101CANON/ ~/Imatges/Canon/
   EOF
       exit 1
   fi

   dir1=$1
   dir2=$2

   for fitxer_dir1 in ${dir1}/*
   do   
       if [ -f $fitxer_dir1 ]
       then
         fitxer1=$(basename $fitxer_dir1)
         trobat=$(find $dir2 -name $fitxer1)
         if [ -n "$trobat" ]
         then
           # 32: verd
           printf "\33[32m"
           printf "$fitxer1 -> $trobat"
         else
           # 31: vermell
           printf "\33[31m"
           printf "$fitxer1"
         fi
         # sense colors
         printf "\33[0m"
         printf "\n"
       fi

   done
 • Check mime-type (or use mimetype command instead of file command)
  • if [ `file -b --mime-type $1` = "text/plain" ]
   then
       echo "plain text"
   else
       echo "no plain text"
   fi
  • # any image mime-type
   if [[ $(file -b --mime-type $filename) =~ ^"image" ]]
   ...
 • Reading files
 • Subsample image file names (e.g. to make a faster timelapse from images)
  • #!/bin/bash

   EXPECTED_ARGS=1
   if [ $# -ne $EXPECTED_ARGS ]
   then
       cat <<EOF
   Usage: `basename $0` delta
   EOF
       exit 1
   fi

   delta=$1

   # remove all symbolic links
   find . -type l -delete

   counter=0
   for filename in *
   do
       # only image files
       if [[ $(file -b --mime-type $filename) =~ ^"image" ]]
       then
           echo $filename
           # file extension
           file_ext=${filename##*.}
           # only digits
           file_index=${filename//[^0-9]/}
           # remove leading zeros by converting to int in base 10
           file_index_wo_zeros=$((10#$file_index))
           # calculate modulo delta
           sub=$(( file_index_wo_zeros % delta ))
          
           if (( sub == 0 ))
           then
               new_filename=$(printf "im_%05d.$file_ext" $counter)
               echo "$filename -> $new_filename"
               ln -s $filename $new_filename
               (( counter++ ))
           fi
       fi
   done

   echo "You can play images with, e.g.: ffplay -i im_%05d.$file_ext"

http://www.francescpinyol.cat/shell.html
Primera versió: / First version: 4.III.2016
Darrera modificació: 6 de setembre de 2021 / Last update: 6th September 2021

Valid HTML 4.01!

Cap a casa / Back home