Intel·ligència artificial / Artificial Intelligence

Índex

...

General

Agents

Simulació multiagent / Multi-agent simulation

http://www.francescpinyol.cat/ia.html
Primera versió: / First version: 15.I.2002
Darrera modificació: 11 de maig de 2003 / Last update: 11th May 2003

Valid HTML 4.01!

Cap a casa / Back home